Volontà - anno V - n.8 - 1 maggio 1951

P:1r1i:11110 ,h1 1111 ►111110 ili , i,1:1 mli• 111f":-,o anrlw d:1 altri ..,M·iali:-li, Il 1wrnio .. 11 t·11i ~ira l"or~auizzuzion,· 1•t•onm11i,·n a111mh• (' l"i1uli, iduo 11ro- 1,ri1•rnrio: il pro~n~.-....,o (•t·o1111111i1·0 r :-rn•i.tlr i11111lit·11 la ,::o;:1ituzio111•all"in– dh iduo propril'lario !lt·lln 11:-,.o,·i.i– zio111· 11r1111ri,•1aria. 1111·a:--tM·iuziu111• ,li milll'. 1li,·,·i111iln. t·t•ntumila prr:-1,.. 1u-. il 11111111•ro non im11orla. ConH· pa,-.-.4•ri1 l:1 11ru11rit'IÌ1 d11I– J"i111li,iiluo all 0 a:.::,0t..·i.1zione? Polrci ,lini. ~· ,ol,, .. ,.j 111,-in:;ar,· 1·1·rh' "111'· r:111:r..-• 1· po1,•~i in~annan_• IIH' l'lf••... o. ,·lii' il :1n:-.,11~:;io fHIÙ <l\ \-1°t1irr IH'r 1111·zzo ilf"I 11roµr,•:-..o 11arifìt·o. d1..·l ri:-11ur111io, ,1,·llf' t·oo111•ra1i,·1..·. 1lt'lli1 1,·;.:µP n 1·h,· .. o io: 11111 i lt•llori 11•1 1, }t>11r1111I ,/,•~ Ecmw111i.~11•.~ 11 :-0110 111·r~o111• ,li 1'>pirilo ,. 11011n1•drr,·h– lwro ali,· mi,· <·om·,,....._,ioni.E!l..."'i :-anno ,·111• t'il.'"t•..i 11~i111 nl'i b,b ... i fondi ◄lf'lln ..Of•i1•1ì1:l'IIIHIO t·l1t" di:-~raziat11111e111t· l"u11urni1:1 1mrlori,,t•1· ancorn i-cm tlo– lon·: 1">:111110 in ..omma ,,Jlf' u11·,•..pro– pri11zium•. fatla --i:t p1·r 11u•zzo 1lt·lla lihf'ra 4•01u·orr,'11z11o di mm ll'{!j!t' di 111111.q.::iorniu:n o infine ,li 11111110\i- 1111•1110 di uut:-.--4' chi:11111110 ri\0l11- 1.irnll'. i• :-1•111prt~ 1111·cl'1►ro1,rinzi111w. Pr,--.fr•ri:-1•0 1lunq11f' t'1'>iWn~ fr111H'O ,, i-i111•(•ro: l"11JJ1•ropriuzimH• 1lt•~li :-lr1111w11ti ,li luYoro nllf' 1·oll,•1ti\lili, o ;1..... 0◄-inzioni ,li lm•oratori (' 111 1li– ..1rih11zionf' df':::li ~h•~i :-lrunwnti (..uulo. mnn·hitw. 1~1lifì1·i. ('f'(",) :ii ;!rlllll'i 1li 1;rod1111ori ,, ,li 1·0111.-unrn• lori. :-i furi1 rh oluzio11uria11w111<', :-t'IIZII indu;!iO. 1·011u• o~ni di:-lrihu– zioiw :-loric·n ;:j i· ra11u. E t•t•rl.tlllf'llh' 1111atulr ripartizioru•, N" i• pii, im– pduu:-n, 11011 i• pii, arbi1rnri11 cli qm~ll11 t>lu• ,.j Fii ogni ;!iorno l'"I fallo NJ11li11110 tlt•lla rrod1· 1·u1111114•r<·it1lf'. ,l,·i 1·11Yilli ;riu◄liziuri. tl,•1 1li..:1m1i.-mo ,. ,1,•1 1w1,01i--1110 ;!0\1'rna1i,o. ,1,•1- 1"11:-llr:te ,lt·llu ..rrull:1m1•11to ,11•1 1.i– \OrO du purh' tl4•J f'a1•i1nlc. Vi ...,. ranno in 1►ritll'ipio tl1•1lr iru:.-~u.•• ~lianzc di 1•o~sc~o: la pru11orzio11e Ira la popul.1:f.ion1· t' l"t·l'll'IISionc e la pro1l11tli\'i1;, 11 .. lla 1•ropric1:1 pos– ..,·tluta diffrriri1 l1111111 luoc\'.O all"al– lro: ma il 1.1\•uro t' la ~oli,lariMÌI ror– n·~~«•r.1111101111,·sll' i11111,•dezioni. t·he 11011 lurbcr.111110. ,1,•1 n'-10. l"ur1110- 11i.1 di una l'(M'irlÌ1 in c·ui o~ni in,li– \ i1l11u tron·ri1 tlu 111\'orun• il.i 1101110 lihC'ro ,. ti.i .. otldi4ar,· i pro11ri hi– ..u:.:ni. ·At111111•, ..o 1l11tHJt11• rlw i nu-zzi lii 11rotl11zione UflJHlrlf'rranno allf' ,1 ... ..u,·iazioui di 1:n'Orulori ... ,,i,·µ.hia- 111oc·i :-ulla ,·01'>1i1u1.io11,• di q111•:-lf'. 1):-::J!i i· l'i11divi1l11u 1►roprir1urio 1·lu_• vr;.::anizza la produzione. "· t·ii, f'l11· ;. la :-1('!!>:<:1 cosL1. d(•lf•;.rnu (•:1pi111li ..1i. 1111r:iprt'nditori. bn1u-hi1•ri. cc·t·,. In organizz;_tziorw (!cli.i 11rotl11zio11e: in <Jll•IIIIO :ti 4'011St11110,abhinmo vi ..10 ,·lit• 11011 i· orgu11izz:110 a(f.&110. non hn 1111 or;!ano pro11rio. i• in uno ~1.110 ,·,wti{·O o ;_ilnu•no f'tuhrional,·. \,~Ila :-cK·i1•tì1 ,•hf' noi pr4•1·(uiizzin1110. l"or– "':111i:f.7.aziom•-tlf'lln 1•r,·ul11zio11f'" d,·1 ,·011:-111110 ril'ul1eri1 d11ll'11~r111•p:1111t'n• lo :-pontanf'o ,. ,lnll"ucTonlo ,lf'i J)ro– d1111ori f• 1·011l'IIIIIIIIOri 11rl l'Olllf)i– llWIIIO ilt•i din·r!'!i l:1,ori ,. llCr la ..rnl1lil'fozio1w tl,~i diH•r ..i hi~ogni. Qui ,·i •·hif'1lo. --ii.::nor,•. 111'r urn;.::– µior ,·hi:irczz.i f'd C!! >alle:r.za . il 1wr- 1111':-'"0 lii rilan i. Voi t·:-ponele in un.i cl1•ll,· vostrf' O()Crc• 1 un Vf'rO lliano ,li riorg:111izz:izio11f' SOl'iale. :-f'Co111l0 c•ui il govf'rno clh•cnlf'rebhc- un:i :,O• 1·i1•ti"tlilwr:i di 11~sif'11rnziorw, e. in 1 /,'f:,·ol,,/j.,,, 1mli1i1111,• ,., J,, R,:r,,t,,. 1im1 ,li I~. l)l' Molirmri. l'ari1:i. 188•1. :ri:;i:. 38i e ,.•,:.ucnli.

RkJQdWJsaXNoZXIy